کمیته علمی اولین همایش ملی عناب

  ***اسامی براساس حروف الفبا درج شده است.

   

  اعضاء وابسته به جهاد دانشگاهی

  ردیف

  نام

  نام خانوادگی

  وابستگی سازمانی

  سمت

  1

  مهدی

  ابراهیمی

  مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

  عضو هیأت علمی گروه پژوهشی بهینه سازی تولید و فرآوری گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

  2

  شهرام

  بیرقی طوسی

  پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  عضو هیأت علمی پژوهشکده فرآوری موادغذایی و جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  3

  سید مجید

  تولیت ابوالحسنی

  هیأت علمی جهاد دانشگاهی

  سرپرست مرکز ملی ذخایز ژنتیک ایران

  4

  خلیل

  جلیلی

  مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  سرپرست معاونت پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

  5

  فرشته

  حسینی

  هیأت علمی جهاد دانشگاهی معاون پژوهشی- آموزشی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

  6

  فرحناز

  خلیقی سیگارودی

  هیأت علمی جهاد دانشگاهی

  عضو هیأت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی

  7

  جواد

  فرخی

  هیأت علمی جهاد دانشگاهی

  مدیر اداره اجرایی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان اردبیل

  8

  اردشیر

  قادری

  پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

  عضو هیأت علمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

  9

  سمیه

  قربانی

  سازمان تجاری سازی اشتغال و فناوری دانش آموختگان جهاد دانشگاهی

  مدیر سامانه های نوین فناوری و حمایت از نوآوری سازمان تجاری سازی اشتغال و فناوری دانش آموختگان جهاد دانشگاهی

  10

  مجید

  قربانی نهوجی

  پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

  عضو هیأت علمی و استادیار پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

  11

  سکینه

  کهنسال واجارگاه

  مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

  عضو هیأت علمی گروه پژوهشی بهینه سازی تولید و فرآوری گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

  12

  حسین

  منتی

  هیأت علمی جهاد دانشگاهی

  عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

  13

  الناز

  میلانی

  پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  عضو هیأت علمی و مدیرگروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  14

  حسنعلی

  نقدی بادی

  پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

  دانشیار گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

  15

  داراب

  یزدانی

  پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

  مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی و عضو هیأت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی سازمان جهاد دانشگاهی

   
   

  اعضاء غیر وابسته به جهاد دانشگاهی

   

  ردیف

  نام

  نام خانوادگی

  وابستگی سازمانی

  سمت

  1

  امیرحسین 

  الهامی راد

  گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

  دانشیار و عضو هیأت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

  2

  بهمن

  امینی

  دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

   

  3

  احمد 

  بالندری

  گروه زیست فناوری مواد غذایی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

  عضو هیأت علمی گروه زیست فناوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

  4

  محمد علی 

  بهدانی

  گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند

  عضو هیأت علمی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند و مسئول گروه پژوهشی زعفران

  5

  محمد جواد 

  ثقه الاسلامی

  گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

  عضو هیأت علمی و دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

  6

  محمدرضا 

  جوهرچی

  پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی بیرجند

  عضو هیأت علمی گروه آموزشی پژوهشی گیاهشناسی(هرباریوم) پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

  7

  مهدی 

  خیاط

  گروه باغبانی دانشگاه بیرجند

  استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی گروه باغبانی دانشگاه بیرجند

  8 سعید دقیقی گروه باغبانی دانشگاه بیرجند ستادیار و عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی گروه باغبانی دانشگاه بیرجند
  9 علیرضا داوری جهادکشاورزی شهرستان بیرجند رئیس باغبانی جهادکشاورزی شهرستان بیرجند

  10

  محمدحسن 

  راشد محصل

  گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد

  عضو هیأت علمی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

  11

  علی

   اله رسانی

  گروه شیمی دانشگاه بیرجند

  عضو هیأت علمی و استادیار گروه شیمی و مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بیرجند

  12

  نرگس

  رحیمی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

  عضو هیأت علمی و مدیر پژوهش و فناوری اطلاعات و ارتباطات

  13 عبدالرضا رضایی گزیک جهاد کشاورزی مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

  14

  صدراله

  رمضانی

  دانشکده زیست محیطی و کشاورزی پایدار دانشگاه سیستان و بلوچستان

  عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی پایدار گروه مهندسی فضای سبز

  15

  هادی 

  زراعتگر

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

  عضو هیأت علمی و استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

  16

  محمد حسن 

  سیاری

  گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند

  رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

  17

  تورج

  صادقی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

  استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

  18

  علی

  قادری

  اتحادیه گیاهان دارویی مشهد

   
  19 کمال غوث سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی مسئول تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی خوسف

  20

  آذر

  کفاش پور

  دانشگاه فردوسی مشهد

  دانشیار گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

  21

  فرید

  مرادی نژاد

  دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

  دانشیار و عضو هیأت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

  22

  سید علی 

  مرتضوی

  گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

  استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

  23

  ولی الله 

  مظفریان

  سازمان جنگل ها و مراتع کشور

  دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

  24

  سید غلامرضا 

  موسوی

  گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

  عضو هیأت علمی و دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

  25

  سید داود

  میر رحیمی

  معاون پژوهشی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) وزارت کشاورزی و دانشیار سازمان تحقیقات کشاورزی 

  معاون پژوهشی و کارآفرینی مرکز و دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) وزارت جهاد کشاورزی

  26

  محمدرضا 

  میرزایی

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

  رئیس بخش گیاهپزشکی و هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

  27

  کبری 

  ناصری

  معاونت غذا و داروی خراسان جنوبی

  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  28

  ریحانه 

  هوشیار

  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  رئیس گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند