کارگاه های آموزشی اولین همایش ملی عناب

  نام کارگاه اول: معرفی تیره کنار، جایگاه عناب در ایران و کاربردهای آن در طب گیاهی

  مدت کارگاه: 1ساعت

  مدرس کارگاه: دکتر ولی الله مظفریان

  محل: سالن بشارت، مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند

  زمان: 3شهریور ماه 1398 - ساعت 17 الی 18

   

  نام کارگاه دوم: روش های کنترل کیفی عناب در ایران

  مدت کارگاه: 1 ساعت

  مدرس کارگاه: دکتر فرحناز خلیقی سیگارودی

  محل:سالن بشارت، مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند

  زمان: 4شهریور ماه 1398 - ساعت 8 الی 9